Turhal MüftülüğüForumlari
Forum --> Dini testler --> SİYER SORU VE CEVAPLARI..
SİYER SORU VE CEVAPLARI Profil | Özel Mesaj | Alinti yap

kilicbay


Forumda Aktiflik
   
Erkek Üye
Toplam Mesaj : 55
Tarih : 12.06.2010
Saat : 10:22:22
 

Smile                                                               

 

                   SINAVLARA HAZIRLIK SORULARI VE CEVAPLARI

                  SİYER-İ NEBİİ

 

SORU: İslâmiyet'ten önce Araplar, henüz millet hâline gelemedikleri için; kabîleler hâlinde

yaşıyorlardı. Her kabîle, diğerlerinden ayrı bir devlet gibiydi. Kabîle reislerine ne deniyordu?

CEVAP: Şeyh deniyordu.

 

SORU: İslâmiyet'ten önce Hicaz bölgesindeki en önemli şehirler hangileridir?

CEVAP: Hicaz bölgesinde üç önemli şehir, Mekke, Yesrib (Medine) ve Tâif'ti.

 

SORU: Mekke, Medine ve Taifde bulunan kabileler hangileridir.

CEVAP: Mekke'de Kureyş Kabîlesi, Tâifte Sakîf Kabîlesi, Yesrib (Medine) de Evs ve Hazreç adlı Arap kabîleleri ile Kaynukaoğulları, Nadîroğulları ve Kurayzaoğulları olmak üzere üç yahûdi kabîlesi bulunuyordu. Diğer kabîleler genellikle göçebe idiler.

 

SORU: "eşhür-i hurum"(1) (savaşılması, kan dökülmesi haram olan hürmetli aylar hangileridir?

CEVAP: (Muharrem, Recep, Zilka'de ve Zilhicce.

 

SORU: Hicaz bölgesindeki panayırların en önemlileri hangileridir?

CEVAP: Hicaz bölgesindeki panayırların en önemlileri, Mekke civârında kurulmakta olan Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz panayırlarıydı.

 

SORU: "el-Muallekatü's-seb'a" (Yedi Askı)       neye denir?

CEVAP: Tâif'le Nahle arasında kurulmakta olan Ukaz panayırında, şiir yarışmaları yapılır; beğenilip derece alan şiirler, Kâbe'nin duvarlarına asılırdı. Bu şekilde Kâbe duvarında asılmış olan yedi ünlü kasideye "el-Muallekatü's-seb'a" (Yedi Askı) denilmiştir.

 

SORU: "Hacer-i Esved" denilen siyah taş Kabenin hangi bölümünde dir?

CEVAP: Kâbe'nin güney-doğu köşesi (Rükn-i Hacer-i Esved) nde bulunur.

 

SORU: Mekke şehri ne zaman kimin tarafından kurulmuştur?

CEVAP. Mekke şehri, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in büyük dedelerinden Kusayy tarafından, Kâbe'nin inşâsından çok sonra kurulmuştur.

 

SORU: Hz. İbrâhim ne zaman ve nerde  dünyaya geldi?

CEVAP: Hz. İbrâhim, Milâttan yaklaşık 2000 yıl kadar önce, Irak'ta Sümer şehirlerinden "Ur" sitesinde dünyaya geldi.

 

SORU: Mekkeye ilk yerleşen kavim hangi kavimdir*

CEVAP: Curhumiler dir.

SORU: Curhumilerden sonra hangi h-kavim yerleşti Mekkeye?

CEVAP: Yemen'de "Seylü'l-arim"(11) denilen sel felâketinden sonra bu bölgeye gelen Huzâa Kabîlesi, İsmâiloğullarının da yardımı ile, Cürhümîleri Mekke'den sürüp çıkardılar.

 

SORU: Hicâbe nedir?

CEVAP: Hicâbe: Kâbe'nin perdedarlığı ve anahtarlarını taşıma görevidir.

 

                                                                   -2-

 

SORU: Sikâye nedir?_

CEVAP: Sikâye: Kâbeyi ziyârete gelenlerin suyunu temin etme ve Zemzem kuyusuna bakma görevidir.

 

SORU: Rifâde nedir?

CEVAP: Rifâde: Kâbeyi ziyâret için Mekke'ye gelenleri ağırlama, barındırma ve muhtaçlara yardımcı olma hizmetidir.

 

SORU: Nedve nedir?

CEVAP: Nedve: Kusayy tarafından yapılan "Dâru'n-Nedve" adlı istişâre meclisi binâsında yapılan toplantılara başkanlık etme görevidir. Savaş, sulh ve memleketin diğer bütün önemli işlerinin kararı, burada yapılan toplantılarda verilirdi. Kırk yaşından küçük olanlar, bu meclise alınmazlardı.

 

SORU: Livâ nedir?

CEVAP: Livâ: Savaş zamanında ve askerin toplanmasında sancağı taşıma görevidir.

 

SORU. Kıyâde nedir?

CEVAP: Kıyâde: Savaşta askere komuta etme görevidir.

 

SORU: Sefâre nedir?

CEVAP. Sefâre: Aynı toplum içindeki fertler veya kabîleler arasında meydana gelen çekişmelerde hakem olarak arabulma hizmetidir.

 

SORU: Hazine-i emvâl nedir?

CEVAP: Hazine-i emvâl: Savaş için hazırlanan silâh, mal ve âletleri muhâfaza etme görevidir.

 

SORU: Ezlâm nedir?

CEVAP: Ezlâm: Oklar ile fal bakma işidir.

 

SORU: Nezâre nedir?

CEVAP: Nezâre: Bir yerden başka bir yere nakledilecek eşyayı kontrol ve muâyene ettikten sonra "taşıma ruhsatı" verme görevidir.

 

SORU: "müsta'rabe neye denir?

CEVAP: Hz. İsmâil, daha sonra bu bölgeye yerleşen "Cürhümîler" den bir kızla evlendi. Kendisi İbrânî, Cürhümîler Yemenli Âribe (halis) Arablarındandı. Bu sebeple İsmâiloğullarına "müsta'rabe (arablaşmış) arabları" denilir.

 

SORU: Şeybe kimdir?

CEVAP: Hâşim, Medine'de Hazrec kabîlesinin Neccâr oğulları kolundan Amr kızı Selmâ ile evlenmiş, "Şeybe" adında bir oğlu olmuştu. Selmâ Medine'den ayrılmadığından, Şeybe de Medine'de dayılarının yanında büyümüştü. Hâşim'in vefâtından sonra, amcası Muttalib O'nu Mekke'ye getirdi. Mekkeliler Muttalibin yanında tanımadıkları bir çocuk görünce, Şeybeyi Muttalib'in kölesi sanarak, Ona "Abdülmuttalib" dediler. Bu yüzden Şeybe, Abdülmuttalib adıyla anıldı.

 

                                                             -3-

 

SORU: Muttalib'in ölümünden sonra hangi hizmetler Abdulmuttalibe verilmişti?

CEVAP: Muttalib'in ölümünden sonra, kabîle başkanlığı ile Rifâde ve Sikâye hizmetleri Abdülmuttalib'e verilmişti

SORU: Ebrehe nin valisi olduğu Yemen hangi kırallığa bağlı idi?

CEVAP: Habeşistan Kırallığına bağlı idi

SORU: Rasûlullah (s.a.s.)'in hicreti ne zaman olmuştur?

CEVAP: Rasûlullah (s.a.s.)'in hicreti Peygamberliğin 13'üncü yılında, 12 Rebiulevvel / 23 Eylül 622'de olmuştur. Bu tarih aynı zamanda Peygamber Efendimizin 53'üncü doğum yıldönümüdür.

SORU: "Muhammed adını peygamberimize kim koymuştur?

CEVAP: "Muhammed adını dedesi Abdulmuttalip vermiştir.

SORU: "Ahmed" adını peygamberimize kim koymuştur?

CEVAP: : "Ahmed" adını da annesi koydu.

SORU: Peygamberimizin süt annesi kimdi?

CEVAP: Hz. Muhammed (s.a.s.)'in devamlı süt annesi Hevâzin Kabîlesinin Sa'doğlulları kolundan Halîme oldu.

SORU: Peygamberimizi Halimeden başka kim emzirdi?

CEVAP: Ebû Leheb'in azatlı câriyesi Süveybe tarafından emzirildi

SORU: Hz. Muhammed (s.a.s.) kaç yaşına kadar süt annesinin yanında kaldı?

CEVAP: Hz. Muhammed (s.a.s.) dört yaşına kadar, süt annesinin yanında çölde kaldı. Dört yaşında Halîme çocuğu Mekke'ye götürerek annesine teslim etti

SORU: Hz. Muhammed (s.a.s.) kaç yaşlarında annesinin yanında kaldı?

CEVAP: Hz. Muhammed (s.a.s.) dört yaşından altı yaşına kadar, öz annesi Âmine ile kaldı,

SORU: Peygamberimize annesi öldükten sonra kim kaç sene baktı?

CEVAP: Altı yaşından sekiz yaşına kadar, çocuğa dedesi Abdülmuttalib baktı

SORU: Dedesinden sonra peygamberimize kim baktı 

CEVAP: Abdülmuttalib seksen yaşını geçmiş bir ihtiyârdı. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz sekiz yaşında iken dedesi de öldü. Ölürken, on oğlu içinden Hz. Muhammed (s.a.s.) Efendimizin yetiştirilmesini, öz amcası Ebû Tâlib'e bıraktı.(33/1)

SORU: Muhammed (s.a.s.) ismi Kur'ân-ı Kerîm'de hangi surelerde geçmektedir?

CEVAP: Muhammed (s.a.s.) ismi Kur'ân-ı Kerîm'de 4 yerde (Âl-i İmrân Sûresi 144, Ahzâb Sûresi 40, Muhammed Sûresi 2 ve Fetih Sûresi 19);

SORU: Ahmed ismi nerde geçmektedir*

CEVAP: Ahmed ismi ise 1 yerde (Saf Sûresi, 6) geçmektedir.

SORU:  Amine ve Abdullahın nesebleri kime birleşmektedir?

CEVAP: Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Adnân'a kadar kesintisiz bilinen nesebi sırasıyla şöyledir: Abdullah, Abdülmuttalib, Hâşim, Abdümenâf, Kusayy, Kilâb, Annesinin nesebi de şöyledir: Vehb, Abdümenâf, Zühre, Kilâb, Mürre... Görüldüğü üzere her iki tarafın nesebi Kilâb'da birleşmektedir

SORU: Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine "gençlik devresi" denilir. Bu devrede Rasûlullah (s.a.s.) kimin yanında kaldı?

CEVAP: Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine "gençlik devresi" denilir. Bu devrede Rasûlullah (s.a.s.) amcası Ebu Talibin yanında kaldı.

SORU:Mekke iklimi zirâate elverişli olmadığından, Mekkeliler ticâretle uğraşırlar, çocuklarını da ticârete alıştırırlardı. Ticâret için kervanlarla, yazın ve kışın nereye seyehat ederlerdi?

CEVAP: Ticâret için kervanlarla, yazın Şam'a, kışın Yemen'e seyâhet ederlerdi

SORU:  Peygamberimiz ilk seyehatini kaç yaşında ve nereye kiminle birlikte yapmıştır?

CEVAP: Amcası Eu Taliple 12 yaşında Şama yaptı:

SORU: Peygamberimiz ikinci seyehatini kaç kaç yaşında ve nereye kiminle birlikte yapmıştır?

CEVAP: Hz. Muhammed (s.a.s.) 17 yaşında iken de, diğer bir ticâret kafilesi ile amcalarından Zübeyr ve Abbâs'la birlikte Yemen'e gidip gelmiştir

SORU:  "Eşhür-i hurum" nedir?

CEVAP: Müslümanlıktan önce (Câhiliyet Döneminde) Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Yalnızca "Eşhür-i hurum" denilen dört ayda savaşmak haram sayılırdı. Bu dört ayda (Zilka'de, Zilhicce, Muharrem, Receb)

 

 

 


ismail KILIÇBAY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
CEVAP YAZABİLMEK İÇİN
ÜYE OLUN

www.turhalmuftulugu.gov.tr
YasirPro.Com Web Yayın Grubu - Yasir Portal v4.0 ßeta
Teşekkürler Yasir Production